Algemene voorwaarden Klussie.nu B.V.

Artikel 1 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Klussie en de opdrachtgever. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel, opvraagbaar via de website van Klussie en deze worden voorafgaande het sluiten van de overeenkomst ter hand gesteld aan de opdrachtgever.

2. Eventuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden hebben alleen rechtskracht indien partijen deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Eventuele inkoop- of andere (algemene) voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing. Deze worden tevens uitdrukkelijk door Klussie van de hand gewezen.

3. Tussen de opdrachtgever en Klussie bestaat een overeenkomst op basis waarvan door bemiddeling van Klussie een medewerker ter beschikking wordt gesteld. Klussie bemiddelt namens de medewerker in de totstandkoming van een overeenkomst tussen opdrachtgever en de medewerker waarbij de medewerker in het kader van de opdracht ter beschikking wordt gesteld. Tussen de medewerker en de opdrachtgever bestaat in zoverre ook een overeenkomst nu de medewerker feitelijk bij de opdrachtgever werkzaam is. De leiding over en het toezicht op de werkzaamheden van de medewerker vallen onder de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. Klussie heeft geen invloed op de werkzaamheden en de omstandigheden waaronder deze worden verricht. De opdrachtgever is dan ook zelfstandig verantwoordelijk voor het werk en de werkomstandigheden van de medewerker. De opdrachtgever is aansprakelijk als zich schade voordoet. Klussie adviseert de opdrachtgever de verzekeringspolis hierop na te zien en zo nodig aan te passen.

4. Klussie wijst erop dat de ARBO-regelgeving die voor medewerkers geldt, ook voor medewerkers heeft te gelden. Datzelfde geldt voor eventueel toepasselijke cao-bepalingen. De opdrachtgever is gehouden zich te gedragen op dezelfde zorgvuldige wijze als waartoe hij ten opzichte van zijn eigen personeel als een goed werkgever gehouden is bij de uitoefening van leiding en toezicht ten aanzien van de medewerker ten tijde van het uitvoeren van de opdracht. Het is de opdrachtgever niet toegestaan de medewerker aan een derde ter beschikking te stellen om onder leiding en toezicht van deze derde of een door deze aan te wijzen derde werkzaamheden te verrichten, tenzij Klussie hier uitdrukkelijk voorafgaand schriftelijke toestemming heeft gegeven.

Artikel 2 Definities

1. Onder medewerker wordt verstaan iedere natuurlijke persoon, die als ZZP’er na bemiddeling van Klussie ter beschikking wordt gesteld aan opdrachtgever teneinde als ZZP’er bepaalde werkzaamheden te verrichten onder leiding en toezicht van de opdrachtgever. Dit betreft een ZZP’er die na bemiddeling van Klussie en conform de geldende overeenkomst met de opdrachtgever opdrachten uitvoert, tegen vergoeding door de opdrachtgever aan medewerker, via Klussie. Tevens kunnen onder het begrip medewerker stagiairs en werknemers van Klussie vallen.

2. De opdracht is de overeenkomst tussen opdrachtgever en Klussie op grond waarvan één of meerdere diensten door Klussie worden verricht, waaronder het bemiddelen in de terbeschikkingstelling van medewerkers.

3. Onder opdrachtgever wordt verstaan iedere (rechts)persoon die met Klussie een overeenkomst sluit c.q. wenst te sluiten.

4. De opdrachtnemer is Klussie.nu B.V., gevestigd te 1053SZ Amsterdam aan het adres Korte Schimmelstraat 13.

5. Onder schriftelijk wordt verstaan: op schrift gesteld of door middel van elektronische berichten uitgewisseld zoals e-mail, SMS, Whatsapp, facebookmessenger of een andere applicatie.

6. De opdracht voor bepaalde tijd is de opdracht voor een vaste periode, voor een bepaalbare periode of voor een bepaalbare periode die een vaste periode niet overschrijdt. Deze opdracht eindigt van rechtswege door het verstrijken van de overeengekomen tijd.

7. Met overdag wordt bedoeld vanaf 06:00 uur tot 18:00 uur. Met nacht wordt bedoeld van 18:00 uur tot 06:00 uur.

8. Met opdrachtbevestiging wordt bedoeld het document op basis waarvan de overeenkomst tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever is overeengekomen. 

Artikel 3. Algemeen 

1. Klussie is een bemiddelaar dat Opdrachtgevers en geschikte werknemers met elkaar in verbinding brengt. Opdrachtgevers kunnen een opdracht plaatsen op de website van Klussie. Opdrachtgever accepteert het aanbod van Klussie, en daarmee komt, gefaciliteerd door Klussie, een opdracht tot stand voor de meest geschikte werknemer.

Artikel 4. Facturering

1. Klussie zal opdrachtgever na afronden van de opdracht een factuur zenden en opdrachtgever zal de gebruikersvergoeding zo snel mogelijk binnen de wettelijke termijn betalen. Klussie rekent daarbij een service-fee van 12% voor het bemiddelen tussen opdrachtgever en werknemer.

2. Werkgever verlangt van Klussie een overzicht van datgene wat hij of zij kan factureren. Klussie verstrekt factuurbedrag en factuurgegevens aan het mailadres van de werknemer dat bekend is bij Klussie. 

Artikel 5. De opdracht

1. De opdracht wordt schriftelijk aangegaan voor bepaalde, onbepaalde tijd of voor een bepaald project.

2. De opdracht voor onbepaalde tijd dient schriftelijk te worden opgezegd met inachtneming van de opzegtermijn van 30 kalenderdagen.

3. De opdracht voor bepaalde tijd dan wel voor een bepaald project kan door opdrachtgever niet tussentijds beëindigd worden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dat dit wel kan onder nader te bepalen voorwaarden.

4. De opdracht kan te allen tijde beëindigd worden indien de andere partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de opdracht of in betalingsonmacht verkeert, dan wel op die partij een (aanvraag) faillissement of surséance van betaling van toepassing is.

5. De opdrachtgever verstrekt aan Klussie alle benodigde informatie die benodigd is voor een behoorlijke uitvoering van de overeengekomen opdracht.

6. De opdrachtgever verleent alle redelijkerwijs te verlangen medewerking ter realisering van de behoorlijke uitvoering van de opdracht met inachtneming van de eisen van goed vakmanschap en de toepasselijke wet- en regelgeving.

7. Onderdelen van de opdracht kunnen door Klussie worden uitbesteed aan externe leveranciers. Opdrachtnemer machtigt Klussie tot het aangaan van overeenkomsten met de desbetreffende externe leveranciers en vrijwaart Klussie voor eventuele aanspraken voortvloeiende uit de laatstgenoemde overeenkomsten.

8. Het is de opdrachtgever niet toegestaan rechtstreeks overeenkomsten te sluiten met medewerkers die door bemiddeling van Klussie zijn voorgedragen, op straffe van verbeurte van een direct opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van €5000,- (zegge: vijfduizend euro) per gebeurtenis per medewerker, zomede €500,- (zegge: vijfhonderd euro) per dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd alle andere rechten van Klussie.

9. De opdrachtgever is gehouden na het sluiten van de overeenkomst van opdracht ten minste 50% van de overeengekomen kosten voorafgaand aan de uitvoering van de opdracht te betalen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Voor nieuwe opdrachtgevers geldt in dit verband in beginsel een aanbetalingsverplichting van 100%.

10. Het uur- of dagtarief dat wordt aangegeven in het aanmeldformulier is slechts een eerste indicatie van hetgeen dat de opdrachtgever zou willen betalen. Het bedrag dat staat op de geaccepteerde opdrachtbevestiging is hetgeen dat zal worden gerekend voor de opdracht. Het bedrag bedraagt een minimaal dagtarief van 150 euro ex. btw of een uurtarief van 20 euro ex. btw. Bij complexer werk onderhandelt Klussie over een hoger en passender tarief voor desbetreffende werkzaamheden.

11. De prijzen op de opdrachtbevestiging zijn prijzen exclusief btw en exclusief reis- en verblijfskosten.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

1. Iedere uit de opdracht en/of overeenkomst met betrekking tot de bemiddeling en terbeschikkingstelling van een medewerker voortvloeiende aansprakelijkheid van Klussie kan uitsluitend verband houden met opzet of bewuste roekeloosheid van Klussie en is per gebeurtenis beperkt tot maximaal het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering van Klussie gedekt wordt, doch maximaal tot het door Klussie aan de opdrachtgever in rekening te brengen tarief voor de uitvoering van de opdracht.

2. Aansprakelijkheid van Klussie voor indirecte schade is in alle gevallen uitgesloten. Hieronder is mede begrepen de gevolgschade, de boetes, de gederfde winst, de gemiste besparingen, de schade door bedrijfsstagnatie, de schade door verlies of door beschadiging van gegevens of de imagoschade. De opdrachtgever vrijwaart Klussie tegen elke aanspraak van derden en/of de medewerker ter zake van de in dit artikel genoemde schade. Tevens vergoedt de opdrachtgever alle hiermee samenhangende kosten die door Klussie hierdoor zijn gemaakt.

3. In het geval van het verstrekken van bedrijfsmiddelen door de opdrachtgever aan de medewerker, hieronder mede begrepen alle goederen, die beschikbaar worden gesteld al dan niet ter behoorlijke uitvoering van de opdracht, die toebehoren aan de opdrachtgever, zoals laptops, telefoons, vervoersmiddelen, smartphones, kassasystemen en andere nevenproducten zal de opdrachtgever zorg dragen voor een adequate verzekering van deze bedrijfsmiddelen en de medewerker als gebruiker daarvan. De opdrachtgever staat in en vrijwaart Klussie voor elke aanspraak wat betreft schade, die door of vanwege de medewerker aan of met het bedrijfsmiddel is veroorzaakt dan wel voortvloeit uit een onjuist of bovenmatig gebruik van het bedrijfsmiddel.

4. Indien de opdrachtgever de verplichtingen die voor hem voortvloeien uit deze algemene voorwaarden, opdrachten niet of ondeugdelijk nakomt, is hij gehouden tot vergoeding van alle daaruit voortvloeiende schade van Klussie, van welke aard ook.

5. Klussie is niet gehouden tot vergoeding van enige schade of kosten aan de opdrachtgever, indien Klussie om welke reden dan ook niet of niet tijdig een medewerker kan aanbieden.

6. Klussie is niet aansprakelijk voor schade in verband met het inzetten van medewerkers die niet blijken te voldoen aan de door de opdrachtgever gestelde eisen en verwachtingen dan wel om een andere reden niet blijken te functioneren.

7. Uiterlijk 14 dagen na het ontstaan of bekend worden van die schade dient de opdrachtgever een gemotiveerde en gedetailleerde schriftelijke klacht ter zake in te dienen bij Klussie. Daarbij dient de opdrachtgever aan te tonen dat de schade het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Klussie. Klussie is niet aansprakelijk jegens de opdrachtgever voor schade en verliezen van de opdrachtgever, derden dan wel aan de medewerker zelf die voortvloeien uit een doen of nalaten van de medewerker.

8. Klussie is jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk voor verbintenissen die medewerkers zijn aangegaan jegens de opdrachtgever of derden, al dan niet met toestemming van de opdrachtgever of die derden.

9. De opdrachtgever zal aan de medewerker alle schade vergoeden die deze lijdt doordat een aan hem toebehorend goed en/of een zaak in het kader van de uitvoering van de werkzaamheden, is beschadigd dan wel teniet is gegaan.

10. Bij de toepassing van dit artikel geldt een reeks van samenhangende gebeurtenissen als één gebeurtenis.

11. De beperkingen van aansprakelijkheid strekt zich indien nodig uit tot de verhouding tussen de opdrachtnemer in de hoedanigheid van bemiddelaar en medewerkers, die in het kader van de overeenkomst activiteiten verricht voor de opdrachtgever en als zodanig met opdrachtgever gecontracteerd hebben.

12. Mocht Klussie op enig moment onverhoopt worden geconfronteerd (bijvoorbeeld op grond van een werkelijke dan wel fictieve dienstbetrekking met de bemiddelde medewerker) met één of meerdere (na)heffingsaanslagen loonbelasting of sociale premies in verband met onderhavige overeenkomst, dan vrijwaart de opdrachtgever Klussie voor eventuele aanspraken ter zake, van welke aard ook.

Artikel 7: Geheimhouding en privacy

1. Klussie de opdrachtgever zullen geen vertrouwelijke informatie van of over de andere partij, diens activiteiten, medewerkers, werknemers, klanten en relaties, die hen ter kennis is gekomen ingevolge of in verband met de opdracht, verstrekken aan derden, tenzij de verstrekking van deze informatie redelijkerwijs benodigd is voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht.

2. Alle door intellectuele en industriële eigendomsrechten beschermde objecten, van welke aard ook, afkomstig van of vanwege Klussie en/of waar de opdrachtgever door of vanwege Klussie toegang tot krijgt en/of waar de opdrachtgever zich bij de uitvoering van de overeenkomst zich van bedient, berusten uitsluitend bij Klussie. Indien rechtens vereist zal opdrachtgever alles doen en niets nalaten deze rechten aan Klussie over te dragen, bijvoorbeeld door ondertekening van een daartoe bestemde akte.

3. Klussie legt haar eigen medewerkers een algemene geheimhoudingsverplichting op.

4. Klussie kan niet instaan voor de naleving van enige geheimhoudingsverplichting door de medewerker en is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van enige schending hiervan.

5. De opdrachtgever zal Klussie vrijwaren tegen aanspraken van derden in geval van het niet nakomen van enige geheimhoudingshoudingsverplichting.

6. De opdrachtgever is gehouden de regelmatige uitwisseling van persoonsgegevens vertrouwelijk te behandelen overeenkomstig de Wet bescherming persoonsgegevens. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de verwerking van de door Klussie verstrekte gegevens in het kader van de bemiddeling van de medewerker en eventuele verdere uitvoering van de opdracht. Opdrachtgever vrijwaart Klussie tegen aanspraken van derden in dit verband, van welke aard ook.

Artikel 8: Toepasselijk recht en forumkeuze

1. Op alle geschillen, die mochten ontstaan naar aanleiding van onderhavige overeenkomst, dan wel nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn en op deze algemene voorwaarden, opdrachten en/of overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

2. Alle geschillen tussen partijen zullen in eerste aanleg bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank te Amsterdam.

Artikel 9: Slotbepalingen

1. In het geval van nietigheid dan wel vernietigbaarheid van een der bepalingen van deze algemene voorwaarden, blijven de overige bepalingen in stand.

2. Klussie is gerechtigd bij de uitvoering van de overeengekomen opdracht over te dragen aan derden.

3. In geval van bijzondere omstandigheden, waaronder wet- en regelgeving, die tot gevolg hebben dat van Klussie niet kan worden gevergd de overeenkomst onder dezelfde voorwaarden te continueren, heeft Klussie het recht de opdracht met onmiddellijke ingang te beëindigen of aan te passen. Klussie is in dat geval niet schadeplichtig.